Area Date Update
Igloo & Wavy Gravy 03/10 32 Problems V0-V8
Prow 03/05 12 Problems V0-V10
Barrel 03/02 32 Problems V0-V11
45 & Cap's Corner 02/24 42 Problems V0-V12
Wave Right 02/21 10 Problems V0-V10
Alcove 02/20 31 Problems V0-V9
Wave Left 02/17 20 Problems V0-V6
Mega Arch 02/11 8 Problems V0-V7 & 4 Routes 5.11- to 5.12+
Horseshoe Right 02/03 23 Problems V0-V8
Horseshoe Left 01/28 37 Problems V0-V8